کارشناس مسئول بهداشت خانواده ،جمعیت و مدارس

119

مسئول مادران :

الهه مکرمی

مدرک :کارشناس مامایی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شرح وظایف :

1. اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

2. نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران

3. شرکت در برنامه پایش فصلی پزشک خانواده

4. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز بهداشتی درمانی در برنامه سلامت مادران

5. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران

6. شرکت در جلسات ، کمسیونها کمیته های فنی و تخصصی و کمیته های مرگ و میر مادران و نوزادان

7. تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه های بهداشتی مراکز تابعه و ارائه به مسئول واحد سلامت خانواده

8. هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

9. تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

10. نظارت بر عملکرد ماما روستاها و بهورز ماماهای تحت پوشش در شهرستان
از مجموع 1 رأی