کارشناس برنامه کودکان و تغذیه با شیرمادر

101

کارشناس برنامه کودکان و تغذیه با شیرمادر :

زهرا عزیزی

مدرک : کارشناس بهداشت عمومی

شرح وظایف کارشناس برنامه کودکان و تغذیه با شیرمادر

- پایش و نظارت براجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا) وکودک سالم

 - تهیه وتنظیم گزارش ازنحوه عملکرد پیشرفت برنامه وارائه به مقام مافوق

- تهیه وتدوین برنامه عملیاتی کودکان و شیرمادر

- جمع بندی آماردقیق مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه وارسال گزارش طبق برنامه کشوری نظام مراقبت از مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه

- برگزاری کمیته های بررسی علل مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه وپیگیری مصوبات مربوطه

- طراحی.تدوین ، اجرا ونظارت بر فعالیتهای آموزشی سطح شهرستان

-  نظارت بر مطالب وموادآموزشی تهیه شده توسط کارکنان درسطح شهرستان

-  جمع آوری ونگهداری آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا

-  نظارت برعملکردکارکنان دراجرای برنامه وآموزش مادران درواحدهای اجرایی بوسیله بازدیدهای تصادفی

 -  نظارت برتوزیع ومصرف شیرمصنوعی وارائه راهکارها ومداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده

-  برنامه ریزی وبرگزاری مراسم هفته جهانی شیرمادر و هفته جهانی کودک

-  ارسال گزارشات ماهانه کمیسون شیرمصنوعی به مرکز استان

- اجرای مداخلات مناسب درجهت کاهش مرگ ومیر وارتقا سلامت کودکان زیر 5 سال