معاون بهداشتي

181

 

عنوان سمت / شغل : معاون امور بهداشتی در شبکه

معاون بهداشتی : دکتر زهرا جهانی 

شرح وظایف :

- تشریک مساعی با مدیر شبکه

- رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و برنامه های بهداشتی

- سرکشی به واحد های تابعه و نظارت در امور بهداشتی

- بررسی و مطالعه گزارش فعالیتهای آموزش بهداشت و راهنمائی لازم جهت پیشرفت برنامه های آموزشی آنان

- همکاری با سایر مؤسسات بهداشتی در حوزه عمل بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی

- انجام بررسیهای لازم در کارگاهها بمنظور شناخت انواع بیماریهای حرفه ای و اظهار نظر در مورد نحوه پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار

- اتخاذ تصمیمات اداری و فنی در مورد درخواست کارمندان

- شرکت در تهیه و تنظیم طرحهای بهداشتی و درمانی و آموزشی

- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای واحدهای تابعه

- مطالعه آمار و گزارشات رسیده از واحد های اجرائی و تجزیه و تحلیل آنها

- کنترل امور داروئی واحدهای تابعه

- نظارت بر ایجاد مؤسسات بهداشتی

- ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس و توسعه بهبود خدمات بهداشتی 
از مجموع 1 رأی