بهداشت محيط

157

مسئول بهداشت محيط وحرفه اي :

حمید رعنایی

مدرک : کارشناس بهداشت محیط

شرک وظایف :

 

 • اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط در سطح شهرستان.
 • نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط (بهداشت اماکن عمومی، بیمارستانها، مدارس و مراکزپرورشی، بهسازی مراکز تهیه وتوزیع و فروش ونگهداری مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی کنترل کیفی مواد غذایی در سطح فروش، بهسازی محیط روستاها – بهداشت آب و فاضلاب – دفع بهداشتی زباله – بهداشت هوا –بهداشت پرتوها در مراکز بهداشتی  درمانی –سوانح وبلایا – شهر وروستای سالم  با مبارزه با جوندگان  وبند پایان ناقل – مبارزه با دخانیات و ....)در شهرستان بمنظور انجام بموقع و صحیح آنها.
 • نظارت بر جمع آوری  ، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای بهداشت محیط شهرستان.
 • شناخت و دسته بندی مسائل بهداشت محیط وایجاد هماهنگی لازم در سطح شهرستان.
 • نظارت فنی و اداری بر کار کلیه  کارکنان بهداشت محیط شهرستان .
 • شرکت و نظارت بر کار گروههای بهداشت محیط در مواقع بروز اپیدمیها سوانح و بلایا متناسب با شرایط محلی.
 • انجام اقدامات لازم در جهت اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روش های نوین ، کاربرد ابزار های جدید در رابطه با بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی.
 • اعمال واجرای مقررات واستاندارد های بهداشت محیط در زمینه کنترل بهسازی مراکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی ، کنترل مواد غذایی در سطح فروش ،بهداشت آب و فاضلاب ، بهداشت بیمارستانها و مدارس ،بهداشت پرتوهای مراکز بهداشتی درمانی ، بهداشت هوا و ....
 • ارزشیابی منظم فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت محیط در سطح شهرستان .
 • نظارت و اقدامات موردنیاز در جمعآوری گزارش فعالیتهای بهداشت محیط در سطح شهرستان و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامات بالاتر.
 • برآورد اعتبارات موردنیاز  برنامه های مربوط به فعالیتهای بهداشت محیط و مشارکت در تدوین بودجه سالیانه و هزینه بودجه مصوب در ارتباط با فعالیتهای مربوطه .
 • شرکت در جلسات کمیسیونها و گردهمایی های مربوطه  در زمینه حل مسائل بهداشت محیط برابر مقررات و ضوابط مورد عمل.
 • تلاش در جلب مشارکتهای بین بخشی و مردمی در جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط.

         - انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقامات مافوق.     
از مجموع 1 رأی