آموزش سلامت

135

مسئول آموزش سلامت :

ربابه ذبیحی

مدرک : کارشناس پرستاری

 • شرح وظايف آموزش سلامت در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان
 1. برنامه‌ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استراتژي) براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه‌هاي خوديار در سطح شهرستان
 2. برنامه‌ريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت
 3. برنامه ريزي براي آموزش سلامت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك
 4. اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و ...) در سطح شهرستان
 5. شركت در دوره‌هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت
 6. توانمندسازي كارشناسان مراقب سلامت خانواده و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي در سطح شهرستان
 7. خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه  ملي خودمراقبتي (شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) در سطح شهرستان
 8. نظارت بر آموزش‌هاي سفير سلامت
 9. برگزاري جلسات ماهانه با كارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش
 10. اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي آن‌لاين براي اعضاي شوراي ارتقاي سلامت، ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان
 11. اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي آن‌لاين، ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان
 12. ارزشيابي عملكرد سازمان‌ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي سازماني/ شوراها سالانه
 13.  مديريت فعاليت گروه‌هاي خوديار منطقه تحت پوشش (شامل تامين و توزيع بسته‌هاي آموزشي، تكميل فرم شماره 2 سفير سلامت در پرونده خانوار، تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي)
 14. نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي
 15. ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرستان (بررسي شاخص‌هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)
 16.  ارزيابي عملكرد مراكز تابعه
 17. مديريت سامانه ارس (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه/ مداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي)
 18. بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول برنامه‌ريزي
 19. تشكيل كميته ساماندهي رسانه
 20. مشاركت در اجراي كمپين‌هاي آموزشي ابلاغ شده
 21.  مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا20
 22.   اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر