تغذيه

117

مسئول واحد تغذیه :

آیدا سعادتی

مدرک : کارشناس بهداشت خانواده

شرح وظایف واحد تغذیه:

1-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه در راستای برنامه استراتژیک

2-تهیه ، نگهداری و ارسال آخرین دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت

3-تعامل نزدیک با گروه تغذیه بالینی در معاونت بهداشتی.

4-همراهی با تیم بازرسی ، نظارت و ارزشیابی بیمارستانها و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه

5-همراهی با تیم بازرسی ، نظارت و ارزشیابی دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه

6-تعامل نزدیک با بخش تغذیه بیمارستانها و دفاتر مشاوره تغذیه تحت پوشش

7-شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی مدیریتی ابلاغ شده از سوی معاونت بهداشتی و سایر دوره ها به منظور روز آمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

8-تهیه متون آموزشی مورد نیاز در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه

9-پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش

10-ارائه بازخورد از بازدیدهای صورت گرفته به معاون بهداشتی.

11-نظارت و پایش برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان.

12-پایش و ارزشیابی برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند با همکاری مشترک موسسه بنیادعلوی.

13- همکاری با برنامه مانا ( مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال) و برنامه کودک سالم .

14-همکاری با مهدکودکها و مدرسه ها  و نظارت بر برنامه غذای گرم روستامهدها و سنجش قد و وزن کودکان در این طرح دوبار (در شروع طرح و پایان طرح).

15-آموزش همگانی در زمینه تغذیه و رشد کودک.

16-آموزش کارکنان.

17- مکمل یاری کودکان و مادران باردار.

18-آموزش تغذیه دوران بارداری و شیردهی.

19-تهیه مطالب آموزشی برای گروههای هدف مختلف در خصوص برنامه شیرمدرسه با هماهنگی دفتر بهبود تغذیه جامعه.

20-ارتقا فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی و ارتقا کیفیت  و وضعیت تغذیه اماکن عمومی تهیه و توزیع غذا.

21-ارائه مشاوره تغذیه برای گروههای آسیب پذیر.

22-برنامه غنی سازی آرد با آهن  و اسید فولیک.

23-نظارت بر صنایع غذایی تولیدی و کارخانجات شهرستان.

24-تهیه و توزیع ویتامین دی جهت گروههای سالمندان و میانسالان و دانش آموزان.

25-تهیه و توزیع قرص فرفولیک جهت دانش آموزان.

26- سنجش میزان ید مصرفی خانوارها در سرشماری اول سال.

27- طرح سنجش ید ادراری دانش آموزان.

28- سنجش میزان ید در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی.

29- نظارت بر آشپزخانه مدارس شبانه روزی .

30- محاسبه شاخص سوء تغذیه  و مکملهای مصرفی در کودکان و مادران باردار.

31- همکاری و هماهنگی با ادرات کمیته امداد و بهزیستی و آموزش و پرورش.