سرپرست شبکه

217

                             

                            مهندس مرتضی حاتمی

                  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مانه و سملقان

شرح وظائف ریاست شبكه بهداشت و درمان


1. مطالعه سياست شهرستاني و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
2. ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان
3. ارتباط با مردم در جلب همكاري آنها با اكيپ هاي سيار بهداشتي و درماني وغيره
4. اقدام در تهيه بودجه هاي پيشنهادي شبكه شهرستان با همكاري واحد طرح و برنامه و بودجه استان
5. همكاري با واحد تشكيلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف كارمندان و بهبود روشهاي اداري
6. بررسي وضعيت بهداشتي و درمانی شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق معاونت های  بهداشت ودرمان استان

7- نظارت بر عملکرد مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان شهرستان
8. نظارت بر فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني روستايي و واحدهاي آزمايشگاه و پرستاري و درماني و تامين نيازهاي آنها
9. نظارت بر فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه دارو و درمان
10. همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها بالاخص بهداشت مدارس
11. پذيرش و معاينه مصدومين و مجروحين و بيماران سرپايي از طريق تجهيز مراكز بهداشتي و درماني موجود و اورژانس پيش بيمارستاني
12. تشكيل جلسات مختلف در طول سال با واحد های زیر مجموعه ( مرکز بهداشت شهرستان، بیمارستان، مرکز آموزشی فوریتهای پزشکی و اورژآنس 115 شهرستان و همچنین با واحدهای ستادی شبکه بهداشت 
13. نظارت بر امور اداري و مالي از قبيل كارگزيني ‏، دبيرخانه ،بايگاني خدمات و نگهداري اموال وانبار
14. مسئول حفظ وحراست از ساختمانهاي شبكه از نظر امنيتي ، سرقت ، آتش سوزي و غيره
15. سرپرستي تهيه و انجام گزارشات و آمارهاي عادي و فوري و ارسال آنها به دانشگاه و معاونت های مختلف دانشگاه
16. نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه ، مراكز بهداشتي درماني، بیمارستان، مرکز آموزشی فوریتهای پزشکی و اورزانس 115 

17. انجام سایر دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست محترم دانشگاه 
از مجموع 3 رأی