کارشناس بهداشت حرفه ای

89

                                                 مهندس نقی خداداد

                         کارشنای مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان

     شرح وظائف:

انجام مطالعات و بررسیهای لازم بمنظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار و وضعیت عمومی کار گاهها و کارخانجات منطقه دو شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن

کمک به تنظیم برنامه های اجرایی در زمینه  مبارزه با بیماریها و مسمومیت ها و سوانح وحوادث ناشی از کار با نظارت و همکاری پزشک

سرپرستی واحد های تازه تاسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و ارائه نظرجهت صدور پروانه بهره برداری

شناسایی مسایل کلی تهیه و توزیع آب آشامیدنی و پیاده کردن برنامه های مربوط از جمله نمونه برداری از آنها

نظارت دائمی بر نحوه اجرا امور بهداشتی  کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش خصوصی و دولتی و راهنمای مسولین موسسات مزبور بمنظور بهبود شرایط محیط کاربر اساس قوانین موجود

نظارت و پیگیری در تامین مراکز بهداشت کار در واحدهای تولیدی و یا نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله مراکز بهداشت کار و با نظارت و همکاری پزشک

رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار

پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری و بیمار یابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت ها و سوانح ناشی از کار تحت نظارت  و همکاری پزشک

تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی و ارجاع افراد برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی مربوط

طبقه بندی نتایج بدست آمده از بررسیهای روزمره محیطی ، بهداشتی ، پزشکی و تهیه گزارش مربوط

اجرای برنامه های از پیش تنظیم شده جهت جلوگیری از حوادث ناشی از کار

تشخیص قطعی عوامل زیان اور موجود در محیط های کار و شناسایی علائم و آثار اولیه بیماریهای حرفه ایی و مسمومیت های شغلی

اندازه گیری،نمونه برداری وارزشیابی و ارائه طریق بمنظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده

همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار با توجه به شرایط  اقلیمی و کثرت صنایع  در منطقه

ارائه طریق در مورد جمع آوری  و دفع صحیح بهداشتی زیاله و فاضلاب صنعتی

نظارت و راهنمائی بهداشتی مربوط به تسهیلات بهداشتی و رفاهی و محله های تهیه و توزیع مواد غذایی و ساختمانی و غیره

تشخیص وارائه راه حل مسائل عمده ایمنی صنعتی و تهیه گزارش مقدماتی مربوط به حوادث

انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی
از مجموع 1 رأی