سرپرست شبکه

537

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مانه و سملقان

مهندس مرتضی حاتمی

 
از مجموع 14 رأی