معاون درمان و رئیس بیمارستان

180

معاون درمان و رئیس بیمارستان 

خانم دکتر زهرا جهانی 
از مجموع 2 رأی