معرفی مسئول واحد

142

 

نام و نام خانوادگی: محمد رختیانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد مبارزه با بیماری های واگیر

شماره تماس: 05832922188 داخلی 127